வெள்ளி, டிசம்பர் 05, 2008

எனது முதல் கவிதை

மல்லிகையின் வாசமும்
ரோஜாவின் வனப்பும்
என்னுள் !
உன்னால் உன் காதலால்!!!

Leia Mais…